1. De stichting Senior Business Sociëteit 2010 [nader te noemen SBS 2010] is notarieel opgericht op 9 juni 2010 en is gevestigd in de gemeente Venlo. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 leden welke allen lid dienen te zijn van SBS 2010.


2. SBS 2010 is voor senior ondernemers, - directeuren en - bestuurders vooralsnog uit Noord-, Midden Limburg en Zuid-Oost Brabant. Verbonden op basis van bestuurlijke ervaring en vriendschap richt zij zich o.a. op activiteiten van cultuur, sport en maatschappelijke aard.  

3. Het lidmaatschap is voorbehouden aan:

a. oud-bestuurders uit het bedrijfsleven en vanuit de (semi-) overheid;
b. andere personen die door het bestuur zijn toegelaten;
c. de levenspartners van de onder a en b genoemde personen.

Voor alle leden geldt dat zij de leeftijd van 55 jaar bereikt moeten hebben.

4. In alle gevallen oordeelt het voltallige bestuur over de toelating van zij die lid wensen te worden;

5. Partnerleden kunnen, na het uittreden van hun partner, lid blijven met alle rechten en plichten daaraan verbonden, tenzij het bestuur anders beslist.

6. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Tussentijds uittreden van een lid geeft géén recht op restitutie van reeds gedane betalingen.

7. Bijdrage leden:

- De leden betalen per jaar een bijdrage van € 175,-

Bij een speciaal evenement (naar oordeel van het bestuur) kan een extra bijdrage worden gevraagd.

SBS 2010 is een stichting waarvoor geen BTW verrekening wordt toegepast.

8. De bijdragen, verbonden aan het lidmaatschap, worden altijd per kalenderjaar, uiterlijk in de maand oktober voorafgaande aan het betreffende kalenderjaar bekend gemaakt.

9. Het lid dient vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar zijn bijdragen te betalen. Mocht het lid besluiten zijn lidmaatschap te beëindigen, dan dient hij/zij dat per brief of e-mail vóór 1 november, voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar te doen aan het bestuur. Na ontvangst afmelding wordt hiervan een ontvangstbevestiging naar de desbetreffende persoon gezonden.

10. Bij niet tijdige betaling heeft het lid géén recht op het bijwonen van activiteiten terwijl dit het lid niet ontslaat van zijn betalingsverplichting.

11. Wordt men gedurende het kalenderjaar lid dan wordt de bijdrage pro rato berekend naar de eerste dag van het kwartaal, waarin men zich heeft aangemeld.

12. Een lid kan maximaal 2 x, na goedkeuring door het bestuur en tegen de werkelijke kosten, een introducé uitnodigen  teneinde hem/haar kennis te laten maken met de activiteiten van SBS 2010.

13. Er worden minimaal zes activiteiten per jaar georganiseerd. De data en te houden activiteiten worden vroegtijdig bekend gemaakt. Het bestuur doet een maximale inspanning om deze activiteiten op de geplande data te laten doorgaan. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gehouden indien dit niet lukt.

14. Besloten is het maximaal aantal leden voorlopig op 50 personen te stellen en dat daarboven alle aanmeldingen van aspirant leden op een wachtlijst komen op volgorde van binnenkomst.
De partners van leden hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen en komen bovenaan op de wachtlijst te staan.

15. Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

16. De statuten liggen ter inzage bij het secretariaat.

Het bestuur SBS 2010